Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 28 november, 2008

Hot och våld i skolan

Idag är jag på besök på Läkarnas Riksstämma i Göteborg. Jag går förbi alla de marknadsstånd som det riksstamman-2008-003medicin-industriella komplexet ställt upp i Mässans olika hallar och kommer så småningom fram till sal A6, där Barnläkarföreningen och Skolläkarföreningen gemensamt anordnar ett symposium på temat Hot och våld i skolan. Det leds på ett utmärkt sätt av Pia Fridén, journalist på Utbildningsradion och där bland annat ansvarig för programmet Skolministeriet.

Lars Arrhenius, barn- och elevombud vid Skolinspektionen inleder. Han berättar om de mer än 1000 anmälningar som kommit in till honom sedan Barn- och elevskyddslagen trädde i kraft 2006. Han ger en ganska dyster bild av skolans sätt att möta barn som mobbats. Alltför många skolor lägger skulden för det inträffade på offret. Han efterlyser en förstärkt lagstiftning med möjlighet att utdöma rejäla böter till de skolor som inte tar lagen på allvar. De skadestånd som idag utdöms är inte tillräckliga.

Felipe Estrada vid BRÅ berättar om det uppdrag BRÅ fått från regeringen att kartlägga det grova våldet i skolan. Den urspungliga anledningen var skolmassakrerna i Finland, men på BRÅ försöker man rikta uppmärksamheten också mot det lindrigare våldet. Det finns klara belägg för att risken för grovt våld ökar på skolor där det lindriga våldet är utbrett. Resultaten är ännu inte färdigbearbetade, och rapporten kommer först i mars 2009. Felipe menar dock, ganska bestämt, att skolan i första hand bör satsa på det primärt förebyggande arbetet. I en skola där eleverna mår bra och hot- och våldskulturen stävjas på ett tidigt stadium minskar också risken för grovt våld.

Det är samma slutsats som också jag drar i mitt anförande. Jag utgår ifrån den kunskap som finns kring begångna skolskjutningar i USA och Europa. Min slutsats är att det är mycket svårt att förebygga sådana genom att försöka finna de elever som är i riskzonen. Enda möjligheten är just att skapa en så trygg och våldsfri miljö som möjligt och satsa på att bygga goda relationer mellan elever, föräldrar och lärare. Elevhälsan har en nyckelroll så länge den står upp för en humanistisk människosyn och ett tydligt barnrättsperspektiv. Mitt anförande i sin helhet finns som pdf-fil om du klickar här!

Martin Forster berättar sedan om programmet Skol-Komet, som siktar på att förbättra samspelet mellan lärare och de elever som upplevs befinna sig i riskzonen. Programmet har utvärderats och har visat sig ge positiva resultat. Martin understryker dock att effekterna är begränsade. De elever som har de allra svåraste problemen behöver mer intensiva insatser av annat slag. Martin tar också avstånd från alla försök att nå resultat med mer repressiva metoder. Det finns ingen forskning som visar att hårdare tag och fler repressivt disciplinära åtgärder skulle minska våldet i skolan.

Diskussionen blir livlig, och många av åhörarna kommer med konstruktiva inlägg. Och panelen blir alltmer enig om att det är de primärpreventiva insatserna som måste prioriteras framöver. Om skolan i stort fungerar som en trygg arbetsmiljö för både lärare och elever minskar också risken för både hot och våld. Frågan är bara hur vi når dit.

Annonser

Read Full Post »