Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 31 mars, 2009

Så har då regeringen idag presenterat sin föräldrastödsstrategi. Stategin finner du här, och det tal Maria Larsson höll när den presenterades finns här.

I en blogganteckning den 25/3, se här, uttryckte jag en del farhågor, och tyvärr har de flesta av dem besannats. Visstforaldrastod finns positiva inslag i strategin också. Jag tror det behövs en satsning på föräldrastöd, och det är glädjande att regeringen både satsar pengar och engagemang.

Men den satsning som nu görs består av många ord men få konkreta förslag. Dessutom lyser barnperspektivet med sin frånvaro. Barnkonventionen finns nämnd på ett enda ställe – det sägs att de ”evidensbaserade modeller” som ska användas ska ha ”en värdegrund baserad på barnkonventionen”. Men ingenting sägs om att föräldrarna ska få kunskap om den. Begreppet ”barnets rättigheter” finns inte nämnt någonstans, och i det långa tal som Maria Larsson höll fanns barnrättsperspektivet heller inte med. Så här förklaras vad föräldrastöd är:

Föräldrastöd är en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barnets hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker deras sociala nätverk.

Här hade det varit enkelt att infoga ”rättigheter” bland det föräldrarna ska ha kunskap om. Nästan demonstrativt har det utelämnats. Och barnets kulturella och andliga utveckling – märkligt att Maria Larsson som kd-politiker inte ens kunde bevaka en sådan fråga! Barnkulturen, av så fundamental betydelse för barnets utveckling, finns inte nämnd alls. När ska vi börja se barn som aktörer i sina egna liv och inte bara som föremål för omsorg och hälsofrämjande insatser?

Den stora vinnaren nu tycks i stället vara Folkhälsoinstitutet! Det är alltså det ”hälsofrämjande” perspektivet, i snäv mening, som helt står i förgrunden. Här ska nu skapas ”samverkansgrupp”, ”dialogforum” och ”system för webben”, förutom organ för resursfördelning – det är institutet som ska avgöra vart de anslagna medlen ska gå. Folhälsoinstitutets insatser inom det här området har ju hittills inte imponerat precis. Risken finns att det framtida föräldrastödet inte bara blir expertstyrt och medikaliserat – utan också centraliserat och byråkratiserat. Och utan verkligt barnperspektiv.

Tillägg 1/4 (men inget aprilskämt): Min kommentar ovan byggde på den kortversion av strategin jag hade tillgång till igår. Jag har nu läst den längre versionen (28 sidor) och ser då att det på sidan 9, just efter den definition som jag återgivit ovan, finns ett tillägg:

Föräldrastöd bör baseras på ett tydligt barnrättsperspektiv och utgå från det gemensamma och jämställda föräldraskapet och ansvarstagandet.

Rätt ska vara rätt. Jag vidhåller att barnrättsperspektivet borde ha varit nämnt redan i definitionen. Nu föll det bort i kortversionen, den som de flesta läser, och det är illa nog. Men för att se det från den positiva sidan: Nu står det ändå här. Visserligen ”bör” i stället för ”skall”. Men det ska vara tydligt! Det kommer att finnas skäl att påminna om det, många gånger, när nu strategin ska sjösättas.

Annonser

Read Full Post »