Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 6 april, 2009

Två tungviktare i försvaret av barns rättigheter har nyss uttryckt sin oro över elevälsans framtid. Idag skriver Göran Harnesk, generalsekreterare för Bris, på DN Debatt. Han beskriver den prestationsångest som särskilt många tjejer lever med. Och han oroar sig över hur den framtida skolpolitiken ska utformas och vilka konsekvenser den får för elevernas hälsa:

Tyvärr bygger utbildningsminister Jan Björklunds (FP) förslag på ny skollag på bestraffningar, inte stödjande åtgärder… För tonåringen är det livsviktigt att bli sedd… För att bli sedd krävs bland annat en fungerande elevhälsa i skolan…

Och i Barnombudsmannens senaste årsrapport Kom närmare (kan laddas ner här) finns ett långt avsnitt om den kom-narmareförsämrade psykiska hälsan bland tonåringar. Slutsatsen blir:

En ökad satsning på elevhälsan i form av tydlig lagstiftning är nödvändig… Barnombudsmannen vill att det av skollagen ska framgå att samtliga yrkesgrupper (skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer) ska finnas vid alla skolenheter.

BO glömde specialpedagogerna, som också ingår i skolans elevhälsoteam. Men markeringen är viktig. Både Harnesk och BO Fredrik Malmberg understryker det välkända sambandet mellan hälsa och lärande. Så vad säger Jan Björklund?

I Göran Harnesks debattartikel finns en formulering som tilltalar mig:

Dagens lärare måste ha kompetens att bygga en social plattform i klassrummet som utgångspunkt för kunskapsförmedlingen.

Min nästa bok har titeln Elevhälsa börjar i klassrummet och utkommer på Studentlitteratur före sommaren. Mer om den senare.

Read Full Post »