Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 8 oktober, 2011

Sverige får kritik – igen

1989 antog FN:s generalförsamling Konventionen om barnets rättigheter. FN:s barnrättskommitté i Genève granskar hur länderna lever upp till den, och Sverige har flera gånger fått skarp kritik för att vi tar för lätt på flera av konventionens artiklar. I den senaste rapporten från 2009 uppmanas vi bestämt att göra konventionen i sin helhet till svensk lag istället för att göra som nu, det vill säga successivt anpassa svensk lag till innehållet i konventionen.

Barnkonventionen försågs år 2000 med två tilläggsprotokoll, ett om barn i väpnade konflikter och ett om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Sverige ratificerade det förstnämnda 2003 men dröjde ända  till 2007 med att ratificera det senare, och nu har Barnrättskommittén kommit med sitt första utlåtande om hur vi följer det. Och åter får vi kritik – på en lång rad punkter. Kommittén understryker på nytt att Sverige bör göra hela konventionen, med sina tilläggsprotokoll, till svensk lag. Så kommer man med ett antal mer precisa rekommendationer: Sverige bör förbättra statistiken vad gäller övegrepp mot barn, göra mer för att barn som utsätts för övergrepp får ett utökat rättsligt skydd, se till så att fler förövare åtalas, ändra lagstiftningen så att den som fällts för sexuella övergrepp förhindras att arbeta med barn samt öka insatserna mot sexturism.

Kritiken är överraskande skarp på flera områden och bör verkligen tas på allvar. Det är genant att Sverige, en av de nationer som en gång  mest aktivt arbetade för att barnkonvention skulle komma till, nu släpar efter så kraftigt när det gäller tillämpningen. Christina Heilborn på UNICEF kommenterar detta i radion idag – lyssna här. Hela FN-rapporten kan laddas ner från barnrättskommitténs hemsida.

För varje år blir det allt tydligare vad som nu måste ske:

Gör barnkonventionen till svensk lag!

Annonser

Read Full Post »